Avís legal

L’accés al web de la Fundació Abertis i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix el web de la Fundació Abertis i fer-ne ús.

Les condicions que es recullen tot seguit són les vigents des de la darrera data en què es van actualitzar. No obstant això, la Fundació Abertis es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació que conté el seu web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació sense avís previ, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que, segons el criteri de la Fundació Abertis, minvin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat.

Titularitat del web

La titularitat d’aquest lloc web és de la Fundació Abertis, entitat amb domicili a l’avinguda de Pedralbes, 17 08034 Barcelona, amb número d’identificació fiscal G-62.053.293 i inscrita al Departament de Justícia, amb data 12 de gener de 2000.

La seva adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és gerencia@fundacioabertis.org

Política de privacitat i de protecció de dades personals

Com a norma general, la utilització del web de la Fundació Abertis no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari requereixi uns determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a la Fundació Abertis, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desplegament, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Per tant, si per mitjà del portal de la Fundació Abertis es recullen dades de caràcter personal mitjançant l’emplenament d’un formulari, cal oferir a l’usuari una sèrie d’informacions: el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l’adreça del responsable del fitxer al qual s’incorporen les seves dades i la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant una petició escrita adreçada a: Fundació Abertis; Avinguda de Pedralbes, 17 08034 Barcelona; Ref. Dades personals.

La Fundació Abertis garanteix que les dades personals obtingudes en aquests formularis s’envien amb la informació xifrada, per evitar que aquesta pugui ser visualitzada per tercers.
A fi i efecte que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada, preguem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web de la Fundació Abertis, per la qual cosa s’entenen, a títol merament enunciatiu, els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les imatges, les icones, les representacions gràfiques, els continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic i el codi font, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de la Fundació Abertis o de tercers i es troben protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, llevat que s’especifiqui una altra cosa.

Per tant, l’usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web de la Fundació Abertis que siguin titularitat exclusiva de la Fundació Abertis o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o dels elements continguts al web de la Fundació Abertis esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, si no té l’autorització expressa i prèvia dels seus titulars respectius. El contingut d’aquest lloc web només pot ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, com també un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi penal.

Responsabilitats

La Fundació Abertis no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que conté el web de la Fundació Abertis, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La Fundació Abertis no és responsable de la informació i de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web de la Fundació Abertis mitjançant enllaços, ni de la informació i els altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços al web de la Fundació Abertis, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de la Fundació Abertis, llevat que aquesta entitat ho hagi autoritzat expressament.

Abertis no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses que tinguin lloc a causa de: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’Abertis; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web d’Abertis; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En tot cas, l’usuari del lloc web de la Fundació Abertis és responsable dels danys i perjudicis de tota mena que la Fundació Abertis pugui patir a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest avís legal, o per les condicions particulars que s’hi apliquin.

Política de seguretat

És totalment prohibit crear enllaços al lloc web de la Fundació Abertis des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit de la Fundació Abertis.

L’accés al web no implica l’obligació per part de la Fundació Abertis de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic danyós. Pertoca a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detenció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

La Fundació Abertis no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

Algunes pàgines del portal de la Fundació Abertis poden emprar galetes. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives; simplement informen el sistema de la configuració triada per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap altra dada referent a la identitat de les persones que visiten el nostre web. Si l’usuari ho vol, pot denegar qualsevol galeta des de l’opció corresponent del seu navegador.

Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web, l’usuari i la Fundació Abertis acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pugui correspondre.